Genius Cover Communication

Genius Cover Communication

หรือ GCC เป็นบริษัทที่ให้บริการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ [ออร์แกไนเซอร์] หรืองาน Event ตัวสินค้า สัมมานา อบรม ออกบูธส่งเสริมการขาย งานเลี้ยงประจำปี หรืองานกีฬา โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2546
            โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดงานในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2553-2554] และภาคเอกชนต่างๆ
            Instagram id: geniusorganizer
            Facebook : facebook.com/geniusorganize